Οι διαδικτιακές περι-πλανήσεις του Moleskine μου

περι-πλανώμενο...

My Photo
Name:
Location: Salonika, Greece
Alkyoni feeling now : The current mood of periplanomeno at www.imood.com

Monday, January 29, 2007

εκπληξούλα

Μια πασχαλίτσα μες στο χειμώνα έκανε βόλτες στα κοχύλια μου

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape